พิธีอายุวัฒนมงคลและทอดผ้าป่าฯ

   วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีอายุวัฒนมงคล 56 ปี  9 มิถุนายน 2567 พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนทำนุบำรุงสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 101.75 Mhz และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นพระไตรปิฎกและฐานข้อมูล พระพุทธศาสนา
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75 Mhz เป็นระยะต่อเนื่องมามากกว่า 15 ปี และยังให้บริการสืบคันพระไตรปิฎก และฐานข้อมูลต้านพระพุทธศาสนาผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลา มากกว่า 30 ปี อันก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่นเครือข่ายชุมชนคนพุทธ เครือข่ายโคก หนองนา พุทธอารายเกษตร เป็นต้น เป็นช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านพระพุทธศาสนาและข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อสังคม สำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังเป็นหน่วยในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาทุกมิติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและยังเป็นสถาบันในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน

   ในการนี้อุปกรณ์ที่ให้บริการดังกล่าวได้ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การขับคลื่อนการดำเนินงานให้การปรับปรุงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75 Mhz และจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาทดแทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนทำนุบำรุงสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา101.75 Mhz และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นพระไตรปิฎกและฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง