พิธีรับมอบประกาศนียบัตรฯ

   วันอังคารที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น และนำความรู้และคุณธรรมที่ได้รับไปพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
   หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จำนวน 220 รูป ประกอบด้วย 4 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1 วัดธาตุพระอารามหลวง ห้องเรียนที่ 2 วัดจันทรประสิทธิ์ ห้องเรียนที่ 3 วัดเทพวิสุทธิคุณาราม และห้องเรียนที่ 4 วัดราษี ตลอดระยะเวลาในการจัดการศึกษา นิสิตได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 220 รูป

    การนี้พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ประสานงานหลักสูตรระยะสั้น ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง