อบรมเชิงปฏิบัติการ IT-Digital

   วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
- กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ (การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ,การใช้ระบบ mcukk mooc เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์)
   จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการสร้างบทเรียนบนระบบออนไลน์ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบหลังจากการอบรมแล้ว ผู้ได้รับการอบรมจะสามารถนำบทเรียนออนไลน์ที่สร้างบนระบบไปประกอบการเรียนการสอนได้จริง และมีการติดตามผลในการนำไปบทเรียนไปใช้จริง เพื่อนำมาปรับปรุงบทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง