ทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้างฝายฯ

   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดขอนแก่น 
   การนี้นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปศส รศ.ดร. วัชรียา โตสงวน กรรมการบริหารหลักสูตร ปศส รศ.ดร. พุทธกาล รัชธร อาจารย์ประจำหลักสูตร ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงศ์ ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ๒๒ สถานพระปกเกล้า เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง