เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 ปี มะโรง เวลา 10.00 น. สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยพระครูวินัยธรวราวุฒิ เตชธมฺโม,ดร. แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "เสภูฐชีวิตกถา "ว่าด้วยชีวิตที่ประเสริฐ
   การนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง