อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอาจารย์

   วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ (การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ,การใช้ระบบ mcukk mooc เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์) และมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม        
   ดำเนินการจัดโครงการโดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง