ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

   วันเสาร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี) โดยพระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567  เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 เป็นการแนะนำ บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน แนะนำแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แนะนำหน่วยงานและสถานที่ที่สำคัญในการติดต่อประสานงานด้านการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นิสิตรุ่นพี่ และนิสิตรุ่นน้อง
 ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
 1) บุคลากร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 30 รูป/คน
 2) นิสิตใหม่บรรพชิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 90 รูป
 3) นิสิตใหม่คฤหัสถ์   ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน
 4) นิสิตบรรพชิต/คฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 2 – 4 จำนวน 50 รูป/คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 240 รูป/คน

  ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง