อบรมพระบริการนิเทศ

   วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพระบริการนิเทศ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   จัดโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพระบริการนิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพระบริหารการนิเทศ ทอลองใช้ ประเมินผลและประบปรุงหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพระบริหารการนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง