ภาษาอังกฤษ ฮับน้อง เอิ้นขวัญ

   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนำของ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ประธานหลักสูตร
จัดกิจกรรม : ฮับน้อง เอิ้นขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2567
  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น รุ่นพี่และรุ่นน้องเกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นภายในสาขา อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดประเพณีอีสานในด้านของการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในสาขา มีนิสิตที่เข้าร่วม ทั้งนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาพุทธศาสนา จำนวน 30 รูป/คน ณ วัดมหาจุฬาธัมมิการาม บ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง