NBI-Youth Camp #15

   วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 15
   เนื่องด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 16 ภายใต้สถาบันการสร้างชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 (NBI-Youth Camp #15) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 500 คน ในระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ จึงขอความอนุเคราะห์หอประชุม และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง