ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา

   เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตานำนิสิตภาคสมทบทำวัตรเย็น และเจริญจิตภาวนา ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
  ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วอทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง