ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

   วันนี้ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๓.๕๒ กิโลวัตต์ ซึ่งบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ คือ บริษัท พี ซี โอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในราคา ๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท)

 ในการลงนามในสัญญานั้น ฝ่ายมหาวิทยาลัย มี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม ฝ่ายผู้ชนะการประมูลมี นายชัยวัฒน์ นิลมณี  ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด  เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีพยานที่ร่วมลงนามประกอบด้วย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นางจิตรลดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้น จะติดตั้งที่อาคารสำนักงาน (หอสมุดเดิม) อาคารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และงวดงานแบ่งออกเป็น ๓ งวด ใช้ระยะเวลา ๑๕๐ วัน
ข่าว : ผอ.สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง