หลักสูตรฯ พระบริหารการนิเทศ

   วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพระบริหารการนิเทศ 
   ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ตระหนักในภาระกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมพระวิทยากรให้มีสมรรถนะในการสอนพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม ซึ่งกระแสการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้ความสำคัญกับพฤติกรรม การกระทำการปฏิบัติของผู้เรียน ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความรู้นั้นมีความหมายต่อชีวิตผู้เรียนโดยแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิทยากรบริการวิชาการ
  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพระวิทยากรกระบวนการ ของมหาวิทยาเขตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการบริการวิชาการพระพุทธศาสนา สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้นำหลักพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดชุมชนสันติสุข และเพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมให้เกิดสันติสุข ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง