พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

   วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
   ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประชาชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร ล้วนปลื้มปิติยินดี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน
   ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาเถรสมาคมมีมติมอบ วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลัง ทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๙ ตามความเหมาะสม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนโดยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง วัดธาตุ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดให้ส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
   ในการนี้นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์  นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมกับกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กลุ่มที่ ๑๐ และพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดธาตุ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง