ทำวัตรปฏิบัติธรรม

   วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา18.00-20.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำคณะพระนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 1-2 กลุ่มพระสังฆิการผู้มุ่งสืบสานพุทธปณิธาน จำนวน 100 รูป ทำวัตร ปฏิบัติธรรม บูรณาการรายวิชากรรมฐาน1 และกรรมฐาน 2 ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี อนุสรณ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่นฒ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง