รับน้องรับขวัญนิสิตใหม่

   วันเสาร์ ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.30 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมรับน้องรับขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ฮับขวัญน้อง คล้องสัมพันธ์ ฮักแพงกัน ไทสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนิสิตใหม่ เพื่อให้สอคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกัน และเน้นให้จัดกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ รักองค์กร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาจุฬา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง