ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

   วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 และนำเสนอโครงการ ไตรมาสที่ 4 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานประจำปี พ.ศ. 2567) บรรลุตามตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นองค์ประธานในการประชุม ณ อาคารบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ห้อง 104 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง