การพัฒนา มคอ.3

   วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนา มคอ.3 พัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมวิพากษ์รูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   การนี้ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. เมตตาบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กร สู่เป้าหมาย ณ อาคารบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ห้อง 105 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง