ประชุมคณะกรรมการ MCU-GET

    วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     โดยการประชุมวันนี้ มีผู้บริหารจาก มจร โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๑๒ แห่ง เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๓ รูป/คน และมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมรมทักษะภาษาอังกฤษและสอบ MCU-GET มากถึง ๓๑๕ รูป/คน วิทยาเขตขอนแก่นยังได้สนับสนุนสถานทีและให้ใช้ห้องประชุม ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) เป็นสถานที่อบรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ และใช้อาคารหอประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสนับสนุนอาคารอาคันตุกะให้เป็นที่รับรองสำหรับผู้เข้าอบรมอีกด้วย

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง