สำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน

    วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจคัมภีร์ พระไตรปิฎกใบลาน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยโครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคัมภีร์ใบลาน จึงได้ดำเนินการถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน รวบรวมไว้ในรูปแบบของไฟล์ภาพดิจิตอล แยกตามหมวดหมู่พระบาลีอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นมรดกธรรมของพระพุทธศาสนาและสังคมไทยให้มีอายุยืนยาวนานมากที่สุด และเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
    ทางโครงการจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เพื่อสำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่มีเก็บรักษาไว้โดยตลอดการดำเนินงานจะอยู่ภายไต้ การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ของทางวัดอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เมื่อสำรวจเสร็จแล้วทางโครงการพระไตรปิฎก ได้ดำเนินการถ่ายภาพดิจิตอลคัมภีร์ใบลานนี้มาศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนาต่อไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง