พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง