กีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์

    วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  รองอธิการบดีมจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในการแข่งขันกีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ให้กำลังใจในการแช่งกีฬา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายพัฒนพงษ์ หนองน้ำ นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงานให้ประธานในพิธีซึ่งทางมหาวิทยาลัย มจร ได้เชิญนายชาลี ลาสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนิสิต
๒.เพื่อปลูกฝั่งให้นิสิตมีจิตรักการออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
๓.เพื่อสร้างกิจกรรมให้นิสิตมีความสนุกสนานมีกิจกรรมร่วมกัน
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต

    โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งภาคสมทบและภาคปกติทุกชั้นปี ฝ่ายคฤหัสถ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ณ บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยข้างหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าว : หลวงพี่น้อย -ไชยา วรภา
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง