ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา

    วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการ ในโอกาสที่เดินทางมา ประชุมตรวจเยี่ยมสถานที่จริงเพื่อเตรียมความพร้อมการขอเปิดโครงการและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติ จาก คณะผู้ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ดังนี้
 ๑. พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
 ๒. พระมหาบุญสุข  สุทฺธิญาโณ, ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
 ๓. รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
 ๔. ผศ.ดร.บุญมี  พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 ๕. ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

    การนี้ เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. เมตตาร่วมเข้าสังเกตุการณ์ และมีผู้บริหารจากวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ พระพิมลธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง