วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง

    วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว และรับนโยบายในการทำงาน จากคณะผู้บริหาร ในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเปิดพิธี และให้โอวาท การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวให้กำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง