โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ

    วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โดยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานิสิตให้เป็นครูที่สมบูรณ์ คือการอบรมการสอนลูกเสือ เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำหน้าที่ครู และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์นำไปใช้สอนลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองในด้านกิจการลูกเสือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
     ดังนั้น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นขั้นความรู้ทั่วไป วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือนำไปผู้นำและผู้ตามที่ดี
 ๒) เพื่อให้นิสิตได้มีวุฒิทางลูกเสือเพื่อพัฒนาตนเองและนักเรียน
 ๓) เพื่อให้นิสิตผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในกิจการลูกเสือ ก่อนไปประกอบอาชีพครู

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประกอบด้วย
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๑๕  รูป/ท่าน
 ๒) คณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐  ท่าน
 ๓) นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓    จำนวน ๔๘  คน
      รวมทั้งสิ้น  ๗๓    รูป/คน
ณ อาคารหอประชุม ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง