ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย

    วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ประชุมตรวจเยี่ยมสถานที่จริงเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัรฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติ จาก คณะผู้ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ดังนี้
 ๑. พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
 ๒. พระมหาบุญสุข  สุทฺธิญาโณ, ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
 ๓. รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
 ๔. ผศ.ดร.บุญมี  พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 ๕. ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ๖.ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
 ๗.ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 56 ครั้ง