เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

    วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธานพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 139 ครั้ง