พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ

    วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) โดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในกิจการของลูกเสือ และเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะทางการลูกเสือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของการดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนลูกเสือเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของกิจการลูกเสือสืบไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนนิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๘ คน ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการฝึกอบรมคือค่ายลูกเสือแก่นนคร และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 135 ครั้ง