อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

    วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นตันไป เพื่อให้การดำเนินงานการกรอกข้อมูลภาระงานของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการดำเนินไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวัน เวลา ให้บุคลากรได้กรอกประวัติและภาระงานรายบุคคลลงในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (ห้องประชุมชั้น ๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 127 ครั้ง