เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ

    วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการนำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ รุ่นที่ ๖๕ วิทยาเขตขอนแก่น และสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายธันธร สิงโสภา นักวิชาการศึกษา กล่าวถวายรายงานธานในพิธี ตามที่กลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ดำเนินงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนองงานกิจการคณะสงฆ์ สนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 5 พัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สงเคราะห์ประชาชน และสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
    การจัดเวทีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบรุ่นที่ ๖๕ และสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๖ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นการช่วยให้นิสิตมีต้นทุนทางสติปัญญาและทุนทรัพย์ ในการทำงานให้เกิดในมิติของชุมชน เป็นการฝึกให้นิสิตเข้าใจและเรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการ คือทำงานเมื่อได้ผลของงานแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการถอดบทเรียนและจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจสู่ความยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนกลไกลการทำงานของคณะอนุกรรมการ จึงมีการจัดเวทีการนำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ รุ่นที่ ๖๕ เพื่อเฟ้นหานิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นพลังให้กับพระนิสิตด้วยกัน อันนำมาสู่การพัฒนาเป็น Model แห่งการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตมอชมพู
 การจัดงานครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
 ๑.เยี่ยมชม “ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ  รุ่นที่ ๖๕”
 ๒.การนำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ รุ่นที่ ๖๕
 ๓.การพิจารณาคัดเลือกโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ ๖ ด้าน
 ๔.ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อชี้แจงการนำเสนอผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ
 ๕.กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕
 ๖.กิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๖
 ๗.ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังการปฏิบัติศาสนกิจที่ยั่งยืน”โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๗ รูป/คน ประกอบด้วย
 ๑.คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจำนวน ๒๑ รูป/คน
 ๒.นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕๖ รูป
 ๓.นิสิตบรรพชิตชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖๐ รูป
 ๔.นิสิตและบุคคลทั่วไปผู้เข้าร่วมงาน  ๒๐ รูปคน
ณ ห้อง ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 132 ครั้ง