ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ

    วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, ประธานคณะอนุกรรมการประจำส่วนงานวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเยี่ยมชมนิทรรศการ“ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ  รุ่นที่ ๖๕” และบรรยายพิเศษเรื่อง “จากจุดเริ่มต้น สู่ผลผลิตแห่งการปฏิบัติศาสนกิจที่ยั่งยืน” ณ ห้อง ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 129 ครั้ง