MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    สถาบันภาษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและสอบ MCU-GET ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for Instructors ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    พิธีเปิด ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานพิธี ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผช.ฝ่ายวิชาการ ถวายรายงานต่อประธานพิธี การนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมตลอดงาน โดยจัดอบรม ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง