ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

    วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ

    โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน MCU-GET ที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา๒ คือ ทดสอบ Reading Skill, ทดสอบ Writing Skill, ทดสอบ  Listening Skill, ทดสอบ Speaking Skill  และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ๒ ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและวัดผลกลางของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 118 ครั้ง