สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒

    วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ มีผู้มาสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์จำนวนกว่า ๔๐ รูป/คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นตามรูปแบบองค์กรมอชมพู ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 257 ครั้ง