ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

    วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้องด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาประชุมพบปะอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 119 ครั้ง