ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔ .๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง