โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และเยี่ยมชมผลงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นเมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”
    เวลา ๑๐.๐๐ น. การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ” ร่วมเสวนาโดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คุณชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยากร สปสช. เขต ๗ ขอนแก่น  ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
    เวลา ๑๓.๐๐ น.   กิจกรรม  “การนำเสนอโครงการต้นแบบของแต่ละวิทยาเขต/วิทยาลัยและการประชุมกลุ่มตามงานกิจการคณะสงฆ์  ๖  ด้าน” นำกระบวนการ โดย  ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 152 ครั้ง