พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

    วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมตตามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และวุฒิบัตรสำหรับนิสิตที่ผ่านการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 150 ครั้ง