มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔๖ คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านงานวารสาร และด้านการบริหารงานสำนักงาน
ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 191 ครั้ง