โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS

    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, นางจิตรลดา แก้วมงคล รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โปรแกรม MIS ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง