แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่

    วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้แก่
๑. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๒. โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๓. โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ภาพข่าวโดย ทรงพล โชติกเวชกุล


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 161 ครั้ง