เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต

    วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 149 ครั้ง