กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

    วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน โครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย พระมหาภิรัฐกรณ์ อำสุมาลี, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ให้เป็นศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีพันธกิจ ๔ ประการคือ ผลิตบัณฑิตวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตทั้งภาคปกติและสมทบ ระดับชั้นปีที่๑๙ จำนวน ดังนี้
- ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๓๒ รูป/คน
- ชั้นปีที่๒ จำนวน ๒๓ รูป
- ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๕ รูป
- ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๔ รูป
  รวม ๑๑๕ รูป/คน


การจัดพิธีทอดผ้าปการศึกษา โครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ศึกษาเล่าเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตอาสา
๒ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนิสิตที่ศึกษาเล่าเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษา
๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร
ณ อาคารอาคันตุกะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย มงคล ละโป้
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 144 ครั้ง