เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม

    วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ “OPEN HOUSE MCUKK เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี กลุ่มงานบริการการศึกษา (งานกิจการนิสิต) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดงาน“MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๒๕๖๓” เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติงานได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีจากรุ่นพี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้โอกาสแก่นิสิตในการนำเสนอผลงานและแสดงความสามารถ ภายในงานยังกำหนดให้มีถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับร้านอาหารน้ำดื่ม และกิจกรรมแสนสนุก จากนิสิต มจร.ขอนแก่น ทุกรูป/คน
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา
 ๒ เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติงานได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า
 ๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ
 ๔ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมีเวทีในการนำเสนอผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา
 ๕ เพื่อเป็นการ show and share

การจัดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
 ๑. นิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิต ผลงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ/นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง /นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒. นิทรรศการผลการดำเนินงานคณะกรรมการนิสิต /องค์กรนิสิต/สโมสรนิสิต/ชมรมนิสิต
๓. นิทรรศการหลักสูตร/สาขาวิชา ผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาเขตขอนแก่น
๔. นิทรรศการแนะนำหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๕. ถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับร้านอาหารน้ำดื่ม และกิจกรรมแสนสนุก จากนิสิต มจร.ขอนแก่น ทุกรูป/คน
๖. นิทรรศการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา วข.ขอนแก่น
๗.  มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานและมีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
๘. ชมวีดีทัศน์ ผลงานและความภูมิใจของพวกเราชาวมอชมพู
๙. เสวนาเรื่อง “มอชมพูให้อะไร” วิทยากรโดยศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๑๐. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน “วงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์”
๑๑. ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของนิสิต
๑๒. กิจกรรมการโหวตหารางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ ดังนี้
    ๑๒.๑ รางวัลการจัดนิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม
    ๑๒.๒ รางวัลการจัดนิทรรศการหลักสูตรยอดเยี่ยม
    ๑๒.๓ รางวัลการนำเสนอผลการฝึกงานยอดเยี่ยม
    ๑๒.๔ รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม
    ๑๒.๕ รางวัลร้านค้ายอดนิยม

    ในงานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการรวมแล้วประมาณ ๖๓๐ รูป/คน
ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 145 ครั้ง