บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ

    วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธจังหวัดขอนแก่น จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ปีที่ ๙ มีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจมหาวิทยาลัย สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของชาวพุทธ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในเครือข่ายวิทยาเขตขอนแก่น
โดยมีเหตุผลสำคัญ
        ๑. เพื่อยกย่องและเชิดชูพระมหาเวสสันดรชาดกในฐานะเป็นมหาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
        ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมพิธีสาธยายพระคาถาพัน เป็นการทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและยกย่องการบำเพ็ญทานปรมัตถบารมีของพระพุทธเจ้าในกาลที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
        ๓. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและชมรมรวมพลคนพุทธได้ร่วมงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศนานาชาติ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมจากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

         พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศน์มหาชาติที่สำคัญ คือ
        (๑) นิทรรศการพระเวสสันดรและคุ้มวัฒนธรรมนานาชาติ
        (๒) การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
        (๓) การประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่และการแสดงวัฒนธรรมอีสานจากตัวแทนของแต่ละคุ้ม
        (๔) การเทศน์มหาชาติ
        (๕) การจัดกิจกรรมที่หลักสูตรต่างๆ ได้ร่วมกับองค์กรนิสิต, สโมสรนิสิต, ชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    กิจกรรมภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน จากนั้นเป็นพิธีสาธยายคาถาพัน โดย ชมรมรวมพลคนพุทธ, เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน โดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร., พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว โดย พ่อสานิตย์ พาสว่าง และเสวนาทางวิชาการ“บุญมหาชาติ : การบำเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่งโขง”  โดย  พระมหาสิงหา อาภสฺสโร ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำวิทยาลัยองค์ตื้อ, ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผศ.ชอบ ดีสวนโคก อ.ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการ
    เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง-กัณฑ์หลอนและขบวนคุ้มต่าง ๆ โดย ชมรมรวมพลคนพุทธและนิสิตประจำคุ้มต่าง ๆ
    จากนั้นเวลา ๑๖.๓๐ น.  ได้รับความเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี และชมการฟ้อนเชิญพระเวสของกลุ่มสตรีจิต จาก ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี บ้านบ่หม้อ บ้านหนองซอน อ.เชียยืน
    กิจกรรมช่วงเย็นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และการประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งในปีผู้ได้รับตำแหน่งธิดากุ้มข้าวใหญ่  คือ นางสาวอรปรียา มาตรา นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑
    กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๔.๐๐ น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน โดย ชมรมรวมพลคนพุทธและนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ
    จากนั้นรับฟังเทศน์สังกาด โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺทรกวี ปธ.๖, รับฟังเทศน์คาถาพันสรุป ๑๓ กัณฑ์  โดย พระมหาโยธิน โยธิโก ป.ธ.๙ และการสาธิตเทศน์มหาชาตินานาชาติ ๑๓ กัณฑ์  โดย พระนิสิตประจำคุ้มต่าง ๆ

    กิจกรรมในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น รับฟังเทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๓ ธรรมาสน์ โดย  พระนักเทศน์เสียง และพิธีแห่กัณฑ์หลอน โดย  นิสิตประจำคุ้มต่าง ๆ
    จากนั้นเวลา ๑๖.๓๐ น.ได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเมตตาเป็นประธานพิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่,กัณฑ์หลอนและผ้าป่า กล่าวสัมโมทนียกถา กล่าวปิดโครงการงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ชมรม อสม.ตำบลโคกสี, ชมรมรวมพลคนพุทธ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสี, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ให้การสนับสนุนและในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 213 ครั้ง