ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

    วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่นและชมรมรวมพลคนพุทธ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙, อดีตที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมมอบปัจจัยบำเพ็ญกุศล ๒๑,๐๐๐ บาท มอบโดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
    ในการนี้ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ณ ชั้นที่ ๑ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนฯ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 129 ครั้ง