โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา

    วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
        ชมรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  จัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาชมรมสังคมศึกษา แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุนและส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติตนเรียบร้อย มีจิตอาสา จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆของสาขาสังคมศึกษา รวมยอดผ้าป่ากองทุน ๓๑,๐๖๖ บาท ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง