ประชุมติดตามรายงานวิจัย

     วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท) เข้าร่วมประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย จำนวน ๒๗ โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น G ส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 131 ครั้ง