สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓

    วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบคัดเลือกพระภิกษุ,สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคเช้าเป็นการข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและ(เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครูเพิ่ม) ภาคบ่ายเป็นการสอบสอบสัมภาษณ์ การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 266 ครั้ง