สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

    วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธาน สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวโดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 182 ครั้ง